O pojekte
Napísal Administrator   
08.10.2009

na_uvod.jpg

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

Dopytovo-orientovaný projekt 

 

Dňa 1.10.2009 začala naša škola implementovať projekt s názvom „Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania“s podporou Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v rámci operačného programu Vzdelávanie.

 

 

 


Hlavné informácie o projekte:

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os : 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie : 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Časový rámec realizácie projektu : október 2009 – september 2011

Cieľová skupina projektu: žiaci a pedagogickí zamestnanci základnej školy s materskou školouv Kolároviciach

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu:

 114 946,56 EUR
                                                                                                                    ESF:
  97 704, 58 EUR 
                                                                                                                     SR:   11 497, 65 EUR
                                                                                                     ZŠ Kolárovice:     5 747, 33 EUR

Cieľ projektu: Tvorba školského vzdelávacieho programu založeného na moderných metódach vyučovania, inovovaných didaktických prostriedkoch a učebných materiálochHlavné aktivity:

1.1 Tvorba školského vzdelávacieho programu pre ISCED 1 a ISCED 2

2.1 Zvyšovanie gramotnosti učiteľov v oblasti inovačných metód vyučovania

3.1 Inovácia didaktických prostriedkov a učebných materiálov za účelom inovácie metód a foriem vyučovania


Podporné aktivity:

  • Riadenie projektu
  • Publicita a informovanosť
 

© 2024 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania